بازدید فرماندار و نماینده مردم در مجلس از شهرک نمایشگاهی غرب اصفهان