باغ گلها


 

مساحت: ۴۰۰۰ مترمربع

زیربنا: ۵۰۰ مترمربع                                                         

استخر: ۶۰۰ مترمربع

پیاده رو: ۱۷۰۰ مترمربع

فضای سبز: ۱۴۰۰ مترمربع