ساختمان ابوذر


مساحت: ۲۰۰۰ مترمربع

زیربنا: ۱۰۰۰۰ مترمربع

تعداد واحد: ۴۸ واحد

تعداد طبقات: ۷ طبقه