مرکز بهداشت ملک


مساحت: ۵۰۰ مترمربعزیربنا: ۶۲۰ مترمربع                                                                                                 

محوطه سازی: ۲۴۰مترمربع                                                                               

تعداد طبقات: ۲ طبقه