آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 

از کلیه سهامداران محترم شرکت نور تقاضا می نماید در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که رأس ساعت ۸:۰۰ روز جمعه مورخ ۹۵/۰۴/۲۵ در محل سالن ابن سینا واقع در نجف آباد خیابان دکتر شریعتی – بعد از چهارراه الله اکبر برگزار می گردد شرکت فرموده یا اینکه وکیل قانونی خود را جهت شرکت در مجمع عمومی مذکور معرفی نمائید .

کلیه سهامداران محترم جهت دریافت برگ ورود به جلسه در روز پنجشنبه مورخ ۹۵/۴/۲۴ از ساعت ۸ صبح الی ۱۳ به محل دفتر شرکت واقع در خیابان امام ساختمان نور طبقه ۳ مراجعه نمایند .