درباره شرکت نور


شکل گیری شرکت نور حاصل هماهنگی تفکری بالنده مبتنی بر اشتیاق به عمران و آبادانی شهرمان در طول سال های ۷۵-۷۶ و نیمه اول سال ۱۳۷۷ می باشد . این تفکر نخست در جمع کوچکی ظهور و بروز نمود و بزودی گسترش پیدا کرد و در نتیجه عده ای از چهره ها و کارشناسان اقتصادی ، فارغ التحصیلان دانشگاهی و دوستداران آبادانی شهرمان گرد هم آمدند تا استعدادهای موجود در شهرمان را درجهت بروز توانمندی به کار گیرند و از این نیروی عظیم در راستای تحول اقتصادی و عمرانی شهر بهره برند .

  • تاریخچه فعالیت شرکت

شکل گیری شرکت نور حاصل هماهنگی تفکری بالنده مبتنی بر اشتیاق به عمران و آبادانی شهرمان در طول سال های ۷۵-۷۶ و نیمه اول سال ۱۳۷۷ می باشد . این تفکر نخست در جمع کوچکی ظهور و بروز نمود و بزودی گسترش پیدا کرد و در نتیجه عده ای از چهره ها و کارشناسان اقتصادی ، فارغ التحصیلان دانشگاهی و دوستداران آبادانی شهرمان گرد هم آمدند تا استعدادهای موجود در شهرمان را درجهت بروز توانمندی به کار گیرند و از این نیروی عظیم در راستای تحول اقتصادی و عمرانی شهر بهره برند .

نخست جمع کوچکی بودیم و دیری نپائید که گروهی بزرگ گرد هم آمدند ؛ جلسات را در محل فرمانداری تشکیل دادیم و برنامه ریزی کردیم ، کارگروه ها در چند زمینه شامل توسعه و عمران کشاورزی – توسعه عمران شهری – تحول اقتصادی و تجاری کارشان را شروع کردند و هر بار گزارش های رسیده جمع بندی و نتیجه گیری ‌گردید و در نهایت نسبت به تشکیل شرکتی با عنوان ” شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران نور ” تصمیم گیری شد .

در پی این تصمیم هیأت مؤسس , با بررسی همه جانبی , اساسنامه شرکت را با نظرخواهی از معتمدین و صاحب نظران تنظیم و پس از تصویب و ارائه سهام به عموم مردم شهر , اولین جلسه مجمع عمومی صاحبان سهام برگزار و هیأت مدیره شرکت انتخاب شدند و در تاریخ ۱۴/۷/۱۳۷۸ اولین جلسه هیأت مدیره دوره اول تشکیل و مدیرعامل را انتخاب و عملاً شرکت نور در مراحل اجرائی قرار گرفت .

 

  • موضوع فعالیت شرکت

شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران نور نجف آباد از بدو تأسیس طبق اساسنامه مصوب ، سعی و تلاش خود را در همه زمینه ها اعم از صنعتی ، عمرانی ، و اقتصادی به کار بسته تا بتواند در درجه اول به گونه ای در رفع مشکلات مردم و عمران و آبادی شهر خدمتی انجام داده و در درجه دوم سودی مناسب نیز عاید سهامداران نماید . دست یابی به این اهداف که به موازات تأمین نقدینگی بیشتر و رشد سرمایه به تدریج روند پرشتاب تری را حاصل نمود و فعالیت ها وسعت یافت .

  • ترکیب سهامداران

این شرکت دارای حدود ۳۰۸۵ سهامدار میباشد که اکثراً از خانواده محترم شهداء ، جانبازان ، ایثارگران ، فرهنگیان عموم مردم شهرستان نجف آباد می باشد .