مشخصات اجرایی فاز اول


فاز اول ـ اجرای اسکلت و انجام عملیات نازک‌کاری پارکینگ حد فاصل خ.امام و خ. ۱۷شهریور

طبق برآورد اولیه، مدت زمان اجرای اسکلت بتنی این فاز ، حدود ۱۲ ماه تخمین زده شد که این زمان در عمل با تلاش کارشناسان شرکت در مدت کمتر از ۹ ماه به انجام رسید. لازم به ذکر است در صورت مساعدت بیشتر مسئولان این مدت به کمتر از ۸ ماه نیز میرسید. در جدول زیر حدود مقادیر و احجام کارهای انجام شده در این پروژه نشان داده میشود تا این موفقیت هر چه بیشتر ملموس‌ گردد.

عنوان

واحد

مقدار / حجم

خاکبرداری

متر مکعب

۴۳۰۰۰

بتن‌ریزی

تن

۲۵۶۰۰

آرماتور بندی

تن

۱۸۰۰

قالب بندی

متر مربع

۲۱۰۰۰

اجرای نازک کاری

متر مربع

۳۱۰۰

اجرای نما

متر مربع

۲۰۰۰